ALV

Beste Redders,

Na een jaar vol met activiteiten is het tijd om de balans op te maken. 30 januari zullen wij onze algemene leden vergadering houden waarin wij kort stilstaan bij 2014 en wat 2015 voor ons in petto heeft. Tijdens de ALV is het tevens tijd voor alle bestuursleden om af te treden. Drie van hen zullen zich niet herkiesbaar stellen, waardoor er vacatures ontstaan. Deze vacatures willen wij graag met jullie bespreken zodat wij daar samen de schouders onder kunnen zetten als vereniging. Heb jij het idee dat je iets aan onze vereniging kan bijdragen (bestuurlijk of anderszins), dan willen wij je middels deze weg graag uitnodigen om 30 januari om 20:00 uur aan te schuiven in het vergaderzaaltje bij Tijenraan.

De agenda is als volgt;

Welkom door de voorzitter

–  Ingekomen stukken
–  Notulen 9 mei 2014
– Jaarverslag penningmeester
– Bestuursverkiezing;

Aftredend en niet herkiesbaar
Phien Wehman – Voorzitter
Michel Blankenvoorde – Penningmeester
Sjoerd Reus – Algemeen bestuurslid

Aftredend en herkiesbaar
Jordy Kamphuis – Vice voorzitter
Bram Journée – Secretaris
Maikel Bos – Algemeen bestuurslid

– Rondvraag
– Sluiting door de voorzitter